Saturday, 9 September 2017

Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€


Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€
September 09, 2017 at 11:20PM

Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€


Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€
September 09, 2017 at 11:18PM

Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€


Life Isn’t What We Are Given; ๐Ÿ˜‡✅ #athingaday It’s What We Create, What We Overcome, And What We Achieve, That Makes It BEAUTIFUL! ๐Ÿ‘Œ ๐ŸŒบ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’Ž✅๐Ÿ˜‡✅๐Ÿ’Ž๐Ÿ˜Š๐Ÿ€
September 09, 2017 at 11:18PM

Another Day! Good Morning!! It's September 09, 2017 at 07:00AM!!! Don't forget to Eat your Breakfast Guys! :) ๐Ÿต ๐Ÿ‘Œ

September 09, 2017 at 07:00AM via Facebook

Geocolor Image of Hurricane Irma via NASA https://go.nasa.gov/2wPDG1W


Geocolor Image of Hurricane Irma via NASA https://go.nasa.gov/2wPDG1W
September 09, 2017 at 12:51AM

Friday, 8 September 2017

Thursday, 7 September 2017

Staggering Structure via NASA https://go.nasa.gov/2gKC02t


Staggering Structure via NASA https://go.nasa.gov/2gKC02t
September 07, 2017 at 10:51PM

๐ŸŒพ๐ŸŒพ๐ŸŒพ✅๐Ÿ˜‡✅๐ŸŒพ๐ŸŒพ๐ŸŒพ "เคœो เคฌांเคงเคจे เคธे เคฌंเคงे..เค”เคฐ..เคคोเฅœเคจे เคธे เคŸूเคŸ เคœाเค.. เค‰เคธเค•ा เคจाเคฎ เคนै .. เคฌंเคงเคจ ! เคœो เค…เคชเคจे เค†เคช เคฌเคจ เคœाเค .. เค”เคฐ .. เคœीเคตเคจ เคญเคฐ เคจा เคŸूเคŸे.. เค‰เคธเค•ा เคจाเคฎ เคนै เคธंเคฌंเคง !!" #athingaday ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ˜Š๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ


๐ŸŒพ๐ŸŒพ๐ŸŒพ✅๐Ÿ˜‡✅๐ŸŒพ๐ŸŒพ๐ŸŒพ "เคœो เคฌांเคงเคจे เคธे เคฌंเคงे..เค”เคฐ..เคคोเฅœเคจे เคธे เคŸूเคŸ เคœाเค.. เค‰เคธเค•ा เคจाเคฎ เคนै .. เคฌंเคงเคจ ! เคœो เค…เคชเคจे เค†เคช เคฌเคจ เคœाเค .. เค”เคฐ .. เคœीเคตเคจ เคญเคฐ เคจा เคŸूเคŸे.. เค‰เคธเค•ा เคจाเคฎ เคนै เคธंเคฌंเคง !!" #athingaday ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ˜Š๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ
September 07, 2017 at 05:46PM

✒ ✒ ✒ เคฌेเคนिเคธाเคฌ เคนเคธเคฐเคคें เคจ เคชाเคฒिเค । ☺ เคœो เคฎिเคฒा เคนै เค‰เคธे เคธंเคญाเคฒिเคฏे।। ๐Ÿ‘Œ #athingaday

Take care of Needs, Wants never Enough!

September 07, 2017 at 10:10AM http://bit.ly/2gNik1r

Another Day! Good Morning!! It's September 07, 2017 at 07:00AM!!! Don't forget to Eat your Breakfast Guys! :) ๐Ÿต ๐Ÿ‘Œ

September 07, 2017 at 07:00AM via Facebook

Wednesday, 6 September 2017

Prospecting from Orbit via NASA https://go.nasa.gov/2xb8u0u


Prospecting from Orbit via NASA https://go.nasa.gov/2xb8u0u
September 06, 2017 at 10:52PM

Expedition 53 Qualification Exams via NASA https://go.nasa.gov/2w6MyhZ


Expedition 53 Qualification Exams via NASA https://go.nasa.gov/2w6MyhZ
September 06, 2017 at 08:51PM

Ganesha reached Home... Humming some well known tunes ๐ŸŽถ๐ŸŽต๐ŸŽผ Mom asked.. Tell me, how was it... were you Careful for all that I told you to take care for this year and warned you as well, Right? ๐Ÿค” Hope, Haven't byhearted any of those Weird Songs this time? ⁉ Ganesha : Mom, Tujha Majhya war Bharosa Nai Ka ๐Ÿ™„๐Ÿ˜ณ๐Ÿ˜๐Ÿ‘Š✅๐Ÿ‘๐Ÿคฆ๐Ÿป‍♂ ๐Ÿ˜‚ #Ganesh #athingaday


Ganesha reached Home... Humming some well known tunes ๐ŸŽถ๐ŸŽต๐ŸŽผ Mom asked.. Tell me, how was it... were you Careful for all that I told you to take care for this year and warned you as well, Right? ๐Ÿค” Hope, Haven't byhearted any of those Weird Songs this time? ⁉ Ganesha : Mom, Tujha Majhya war Bharosa Nai Ka ๐Ÿ™„๐Ÿ˜ณ๐Ÿ˜๐Ÿ‘Š✅๐Ÿ‘๐Ÿคฆ๐Ÿป‍♂ ๐Ÿ˜‚ #Ganesh #athingaday
September 06, 2017 at 07:42PM

Another Day! Good Morning!! It's September 06, 2017 at 07:00AM!!! Don't forget to Eat your Breakfast Guys! :) ๐Ÿต ๐Ÿ‘Œ

September 06, 2017 at 07:00AM via Facebook

Tuesday, 5 September 2017

Voyager 1 Launches Aboard Titan III/Centaur via NASA https://go.nasa.gov/2eIjSsZ


Voyager 1 Launches Aboard Titan III/Centaur via NASA https://go.nasa.gov/2eIjSsZ
September 05, 2017 at 10:51PM

Ganapati Bappa Morya! Agle Baras Tu Jaldi Aa... ๐Ÿ˜ž Anant Chaturdashi 2017!! #Ganesh #athingaday


Ganapati Bappa Morya! Agle Baras Tu Jaldi Aa... ๐Ÿ˜ž Anant Chaturdashi 2017!! #Ganesh #athingaday
September 05, 2017 at 08:15PM

Once a Teacher, Teacher for Life! ๐Ÿ˜‚ Write Ma'am 100 times too!! ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ™ #teachersday #athingaday


Once a Teacher, Teacher for Life! ๐Ÿ˜‚ Write Ma'am 100 times too!! ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ™ #teachersday #athingaday
September 05, 2017 at 02:58PM

Another Day! Good Morning!! It's September 05, 2017 at 07:00AM!!! Don't forget to Eat your Breakfast Guys! :) ๐Ÿต ๐Ÿ‘Œ

September 05, 2017 at 07:00AM via Facebook

Happy Teacher's Day! ๐Ÿ‘Œ Happy Birthday Sarvepalli Radhakrishnan !! #TeachersDay #athingaday


Happy Teacher's Day! ๐Ÿ‘Œ Happy Birthday Sarvepalli Radhakrishnan !! #TeachersDay #athingaday
September 05, 2017 at 03:11AM

Sunday, 3 September 2017

Simply Difficult! ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘ #athingaday

Darshan
Liking is very Simple... Sharing is also Simple... Commenting is very Simple... Ignoring is also Simple... Laughing is very Simple... Crying is also Simple... Trying is very Simple... Winning is also Simple too... Then what is difficult?... ... ... ... ... ... ... Being 'SIMPLE' is Most Difficult!!
September 03, 2017 at 05:47PM http://bit.ly/2vCvHIg

No Monkey Business at Onam! ๐Ÿ‘Œ Just Eat Sadhya!! ๐Ÿ˜‚ Happy Onam, to all those who Celebrate it! #Onam #athingaday


No Monkey Business at Onam! ๐Ÿ‘Œ Just Eat Sadhya!! ๐Ÿ˜‚ Happy Onam, to all those who Celebrate it! #Onam #athingaday
September 03, 2017 at 05:16PM

Another Day! Good Morning!! It's September 03, 2017 at 07:00AM!!! Don't forget to Eat your Breakfast Guys! :) ๐Ÿต ๐Ÿ‘Œ

September 03, 2017 at 07:00AM via Facebook